Arviointimaan käyttötarkoitus

29.09.2022

📝 Kirjoittanut Susanna Toikka ja Lasse Eronen

📷 Valokuva © Itä-Suomen yliopisto

Arviointimaa on itse- ja vertaisarviointitaitojen kehittämiseen soveltuva formatiivisen arvioinnin työkalu, jolla voidaan tuottaa tai harjoitella työskentelytaitojen, käyttäytymisen ja oppimisen arviointia. Kaikenikäisille sopiva työkalu on kehitetty oppijalähtöiseksi, oppimista innostavaksi ja oppijan vahvuuksia korostavaksi.

Käyttämällä Arviointimaata oppilas kehittää tavoitetietoisuuttaan, oppii ottamaan vastuuta oppimisprosessistaan sekä kehittyy arviointitaidoissaan. Arviointimaata on mahdollista käyttää joko arjen opiskelutilanteissa tai ennalta suunnitelluissa arviointitilanteissa. Kuvaa voidaan käyttää joustavasti yhdessä koko luokan kanssa, pienryhmissä, pareittain tai itsenäisesti.

Arviointimaan tarkoituksena on tukea oppilaiden kehittymistä niin itsearvioinnissa, reflektiotaidossa kuin metakognition käytössä. Reflektiotaidolle, eli omien tunteiden, ajatusten ja kokemusten tietoiselle ja kriittiselle pohdinnalle, rakentuu itsearviointitaitojen perusta (Clará 2015). Vastaavasti metakognition käyttö kehittyy hiljalleen reflektion rinnalla. Metakognitiolla viitataan oppijan taitoon tiedostaa kognitiivista toimintaansa sekä tietoisesti ja tavoitteellisesti säädellä omaa opiskeluansa ja oppimistansa (Tanner 2012). Keskeistä niin reflektiotaidon kuin metakognition käytön harjaannuttamisessa on itsearvioinnin toteuttaminen, joka Donhamin (2010) mukaan on reflektion ja metakognition yhdistävää mielen toimintaa. Itsearvioinnin onnistunut toteutuminen kehittyy moninaisten vaiheiden kautta, ja siksi itsearvioinnissa on syytä kiinnittää erityistä huomiota systemaattiseen ja pitkäjänteiseen harjoitteluun.

Arviointimaan mielikuvituksellinen ja yksityiskohtainen kuva auttaa oppijaa rakentamaan ymmärrystään käsiteltävästä asiasta, mutta se myös tukee ajatusten kielentämistä ulkopuolisille. Arviointimaata käyttämällä oppija käsittelee ajatuksiaan tarinana, mikä edistää ajatusten sanoittamista ja toisaalta konstruoi ajatukset helpommin ymmärrettävään muotoon. Arviointimaa käyttää siis kuvan tuottamia reaktiota edistämään tietoisuutta omista ajatuksista ja tukee ajatusten tarkastelua tarinan muodossa.

Lähteet

Tanner, K. D. 2012. Promoting Student Metacognition. CBE – Life Sciences Education 11 (2), 113–120.

Clarà, M. 2015. What Is Reflection? Looking for Clarity in an Ambiguous Notion. Journal of Teacher Education 66 (3), 261–271.

Donham, J. 2010. Creating Personal Learning Through Self-Assessment. Teacher Librarian 37 (3), 14–21.

Pin It on Pinterest