Arviointimaan syntytarina

30.09.2022

📝 Kirjoittanut Lasse Eronen ja Päivi Ruotsalainen

📷 Valokuva © Eero Karvonen

Arviointimaa syntyi Tulliportin normaalikoulun alkuopetustiimissä syksyllä 2016. Tarve oppilasarvioinnin kehittämiseen oli tullut opetussuunnitelman arviointiluvun uudistuksesta, jossa fokus arvioinnissa oli siirtynyt arvosanan antamisesta formatiiviseen, oppimisen aikaiseen arviointiin ja palautteen antamiseen opiskelun aikana. Myös itsearvioinnin ja vertaispalautteen merkitys korostui uudessa arviointiluvussa. Halusimme siis luoda uuden välineen oppilaan itsearviointiin ja opiskelun tukemiseen. Arviointimaata luodessamme mielessämme oli arvioinnin kaksi tehtävää:

(1) ohjata ja kannustaa oppilaan opiskelua ja kehittää oppilaan itsearviointitaitoja, sekä

(2) arvioida op­pi­laan osaa­mi­sta suh­tees­sa ta­voit­tei­siin.

Osaa­mi­sen ar­vi­oin­nis­sa opettajan tulee an­taa oi­kea kuva osaa­mi­sen ta­sos­ta suh­tees­sa op­pi­mis­ta­voit­tei­siin ja ar­vi­oin­ti­kri­tee­rei­hin. Tähän tiedonsiirtoon opettajan, oppilaan ja huoltajan välille laadittiin omat lomakkeet ohjaavia palautekeskusteluja varten. Olimme aiemmin käyttäneet oppilaiden kanssa toteutettavaan itsearviointiin erilaisia “rasti ruutuun” tai hymynaama-taulukoita.

Nyt kaipasimme jotain uutta, oppijalähtöisempää, oppimista innostavampaa, omakohtaista keinoa itsearvioinnille. Sellaista, mikä ei luokittelisi oppilaita vaan antaisi tilaa ja mahdollisuutta kehittyä omana itsenään. Koulun alkaessa lapsen tunteet ja minäkuva kehittyvät vauhdilla kuten myös koulussa tarvittavat ja opittavat taidot. Erot oppilaiden taitojen ja temperamenttien välillä saattavat olla suuret, ja siksi on tärkeää, että arviointi ja palaute on oppilaan vahvuuksia korostavaa, oppilasta kannustavaa ja tukevaa eikä luokittelevaa.

Työryhmä

Alkuopetustiimin lehtorit Katja Figueras, Helena Järvinen, Merja Kukkonen, Raija Savolainen, Päivi Ruotsalainen, Jalo Räsänen, Sinikka Räty-Záborszky sekä yliopistotutkija Lasse Eronen kokoontuivat säännöllisin väliajoin ideoimaan uutta arvioinnin muotoa. Aluksi ajatus kuvasta tuntui hullulta mutta samanaikaisesti kiehtovalta. Ideoiden pohjalta Eero Karvonen (Sharp Dis-Chord) alkoi piirtää luonnosta. Kuvaa muokattiin, väritystä ja paikkoja säädeltiin opettajien ja oppilaiden avustuksella, kunnes Arviointimaa alkoi näyttää Arviointimaalta.

Arviointimaa pelilautana © Eero Karvonen

Eeron piirtäessä ja muokatessa kuvaa mietimme Arviointimaan käyttöä itsearvioinnin työvälineenä. Ajattelimme, että koululaisen taidot ovat alkuopetuksessa merkittävässä roolissa. Näiden taitojen avaaminen ja sanoittaminen oppilaille on tärkeää, että he tietävät kuinka tulisi toimia ja mitä heiltä odotetaan. Yhdessä oppilaiden kanssa aloimme keskustelemaan koululaisen taidoista, ja käsittelimme niitä taito kerrallaan. Oppilaat piirsivät kustakin koululaisen taidosta kuvat. Näistä piirroksista äänestettiin mieluisimmat ideat, jotka toimitettiin Eerolle arviontisymbolien suunnittelemista varten.

ARVOT-hanke

Arviointimaan pedagogiikan kehittäminen jatkui Lasse Erosen, Päivi Ruotsalaisen ja Raija Savolaisen toimesta Joensuun ja Oulun normaalikoulujen ARVOT-hankkeen (Arvioinnilla oppimisen taitajaksi) yhteydessä. Opettajat keräsivät käyttökokemuksia ja laativat pedagogista käsikirjaa Arviointimaan käyttöä varten. Havaitsimme, että Arviointimaa mahdollisti oppilaiden arviointitaidon kehittymisen ja itsearviointien laatimisen mielikuvituksellisen kuvan keinoin. Löysimme väylän, jolla oppilas pystyi harjoittelemaan itsearvioinnin taitoja, ilmaisemaan omia vahvuuksiaan, mutta myös asettamaan itselleen tavoitteita ja ennen kaikkea oppilas pystyi sanallisesti kertomaan omasta toiminnastaan eli reflektoimaan sitä.

ARVOT-hankkeen logo © Eero Karvonen

ARVOT-hankkeen kautta saatiin Sharp Dis-Chord -yhtiön tuottamana palveluna käyttöön myös digitaalinen versio Arviointimaasta, joka toimi testausvaiheen aikana Narrapix-tuotenimen alla. Digitaalisen järjestelmän tuoma etu oli se, että nyt oppilaat pystyivät tallentamaan tarinoitaan ja opettajat pystyivät seuraamaan niitä etänä.

Arviointimaa digisovelluksena © Eero Karvonen

Kilpailumenestys

Arviointimaa palkittiin vuonna 2019 Suomen oppimiskeskuksen järjestämässä eEemeli-kilpailussa, jonka teemana oli oppimisen yksilöllistäminen. Kilpailussa haettiin innovatiivisia oppimista edistäviä tuotteita. Arviointimaa oli mukana oppilaitossarjan finaalissa.

Pin It on Pinterest