Itsearvioinnin toteuttaminen alkuopetuksessa ja lukiossa: matematiikan tarjoamat mahdollisuudet

14.10.2022

📝 Kirjoittanut Susanna Toikka ja Lasse Eronen

📷 Valokuva © Karolina Grabowska / Pexels

Arvioinnin painopistettä aina alkuopetuksesta lukioon asti on siirretty opetussuunnitelmien kehittämistyön myötä lopputuloksen arvioinnista koko oppimisprosessin arviointiin eli formatiiviseen arviointiin. Muutos selittyy formatiivisen arvioinnin hyödyillä; sillä on nähty olevan monia oppimista tukevia vaikutuksia.

Erityisesti matematiikan näkökulmasta formatiivisen arvioinnin on havaittu tukevan tärkeitä taitoja, kuten ajattelun taitojen syventämistä ja oman toiminnan kriittistä tarkastelua. Formatiivista arviointia voi toteuttaa monin eri keinoin, mutta opettajat ovat kuitenkin usein kokeneet sen toteuttamisen haasteelliseksi käytännön opetustyössään.

Tässä tutkimusartikkelissa nivotaan yhteen, mitä itsearviointi voisi tarkoittaa koulupolun eri vaiheissa. Esittelemme, miten itsearviointia voidaan toteuttaa; tarkastelumme perusteella alkuopetuksessa keskitytään vielä itsearvioinnin perustaan eli reflektiotaitoon, kun lukiossa syvennytään kognitiivisesti haastavampien asioiden äärelle, kuten oman toiminnan, ratkaisustrategioiden ja oppimisen tarkasteluun.

Artikkelin pääset lukemaan LUMATIKKA-ohjelman matematiikan opetuksen teemanumerosta täältä.

Pin It on Pinterest